Dinka

YUPE
13 21 11

NYA EBEN ANƆŊ YIC BE YA METH KU
LOI KAPIATH AKOLLƆTUEŊ PIIRDENIC.

Thiëk ë riɛl miththii.

Australian aye rinythii muɔc te lau be kek kapiath apεi takic ku loi kikek piirdenic. Raan eben anɔŋ yic bek raan thiëk kekruɔt lɔc. Thany thiëk e riɛl tenɔŋ nyanthii aye kapiεth biruɔt loi piirden aköllɔtueŋ rac. Aye kek pen lau be kek lɔ gɔ̈tic ku riɔ̈k piir piεth de ruɔ̈n rinythii ku meth. Loi kene e luŋ dhɔŋkɔu. Cɔl kek a kuany piir piath aköllɔtueŋ.

Yeŋo ë thiëk riɛl?

Thany ë thiëk ë riɛl e teci raan (kɔc karou) thiak ka kin gam ku detic ke gam. A leu bikek math, riäc, wa thεnyi kek thiëkic.

Ye raan thäny thiëk ë riɛl kada?

Kɔc a leu bikek thany e thiëkic ne guɔ̈pden ku tëktëk. Kene a leu biruɔt loi puɔt guɔ̈pic wa guac riɛl, riec, mac, ku jɔtwe thukuulic, wa lek raan ɣook bï pandun rac rïn tecï yïn thiëk gam.

Yeŋo e thiëk ë riɛl de miththii?

Thiëk riɛl de nyiirthii aye cɔl thiëk miththii e riɛl, aye teci menh kene ruɔ̈nke ɣet 18 thany thiëkic ë riɛl.

Ne luuŋ ke Australia, mith ken ruɔ̈nken ɣet 18 acï leu bek luŋ de gam de thiëk gaam. Meth nɔŋ ruɔ̈n 16 ku 17 anɔŋ dholtok leu bekek thiak teci makama gam wa mëdhiëëth. Raan kene ruɔ̈nke ɣet 16 acï luŋ Australia gam bi thiak tecek ŋoruɔt loi.

Ayeŋa lui thiëk ë riɛl de mithii?

Thiëk ë riɛl de mith acenhom ceŋkuattok, akutnhom nhialic, wa kuat.

Thiëk ë riɛl de miththii e awac tenɔŋ luuŋ Australia.

Thiëk ë riɛl de miththii e awuuc tenɔŋ luuŋ Australia. Aye thiëk riɛl. Kuat raan loi guir e thiëk miththii ë riɛl a leu bi mac gut ruɔ̈n ka dhorou.

Kɔck ka a leu bek ya kɔc ruai, kɔc maath, kɔc lui guir ë thiëk, kɔc ë thiëkthiëi, ku bany akotnhom wel nhialic. Luŋ alui a gut tenɔŋ thiëk wa athiëi aye ceŋ ë kuatic, wa akotnhom ë wel ke nhiliac, ku thiëka acï luŋ kek gam.

Aye awac ë luŋic te bei raan pandet Australia wet bën thiak ë riɛl, wa jɔt Australia wet beyen lɔ thiak riɛl a ɣεεr. Kɔc be kek dɔm kek guir thiëk ë riɛl de miththii a ɣεεr aleu bikek mac gut ruɔ̈n 25.

Yeŋo leu biluel thiëk cikek guir?

Thiëk ë riɛl ku thiek cikek guir acï thöŋ.

Thiek ciguir atɔ të ayen raan nɔŋ ruɔ̈n 18 wa ruɔ̈n ŋuen bene nyuoth raan leu bi thiak e raan det (thaathokeben eya kuat). Kɔc ka karou ayeke jal tiŋ bikruɔt thiaak wa muɔlki. Kek karou anɔŋ yic bikruɔt gam thiek ciguir.

Thiek cikek guir atɔ luuŋ Australia.

Naye yök meth ka thanyi thiëk ë riɛl, thiëc knoy

A rilic thathokeben biŋic meth wa rïnythii a thanyi kek thiek miththii e riɛl. Naye yök raan a kɔr bi thany thiëk ë riɛl de miththii thiëc kony thaa thiokic apɛi.

Apiath apεi ba nyintiit ku kony weike raan thanyi thiëk ë riɛl ku weiku. Na nɔŋ kene rilic leu biwei yök wa riuɔc yuŋ ka yupe 000.

Natɔ e NSW yupe ne telepun loi thaa ka-24 de Kuɔny Meth ne 13 21 11.

Telepun kony a leu bekyïn muɔc weet ku kony ne thaa ka 24 akölthokeben wel kony meththii ku rinythii tɔ piirden karilic apɛi. Kaka atɔ thany meththii thiek e riɛl.

Tekda nɔŋ raan cagam, cïtmen akimdu, dupiöc wa raan ruaiwe, leu benke jam wet kacit meththii thiek e riɛl.

Tekda nɔŋ raan cagam, cïtmen akimdu, dupiöc wa raan ruaiwe, leu benke jam wet thanye thiek de miththii.

Naye jam thoŋdet ce-liŋlith, yupe loi de wεrwaraŋaŋic ku gεrthook cɔl (TIS) ne 13 14 50 ku thec kek be yin matnhom telepunic wek Kɔc Kony Mith ne telepun 13 21 11.

Wel kok atɔ

Anti-Slavery Australia, 02 9574 9662 www.antislavery.org.au

Yupe 13 21 11 ne lek weet ku kuony.

Last updated:

21 Apr 2023

We will use your rating to help improve the site.
This field is required
Please don't include personal or financial information here
This field is required
Please don't include personal or financial information here

We acknowledge Aboriginal people as the First Nations Peoples of NSW and pay our respects to Elders past, present, and future. 

Informed by lessons of the past, Department of Communities and Justice is improving how we work with Aboriginal people and communities. We listen and learn from the knowledge, strength and resilience of Stolen Generations Survivors, Aboriginal Elders and Aboriginal communities.

You can access our apology to the Stolen Generations.

What's this? To leave this site quickly, click the 'Quick Exit' button. You will be taken to www.google.com.au

Top Return to top of page Top