Sexual consent in Vietnamese

Đồng ý về tình dục

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đang gặp nguy hiểm trước mắt, hãy gọi cảnh sát với Ba Số Không (000).


Luật đồng ý ở NSW

Ở NSW, đồng ý là một phần cơ bản của luật chống lại tội phạm về tình dục. Hành vi phạm tội về tình dục xảy ra khi người nào đó không đồng ý với một hoạt động tình dục, bao gồm quan hệ tình dục hoặc đụng chạm tình dục.

Một người đồng ý tham gia vào hoạt động tình dục nếu, tại thời điểm thực hiện hoạt động tình dục, họ tự do và tự nguyện đồng ý với việc quan hệ tình dục.

Phải luôn có sự đồng ý vào mọi lúc, kể cả trong suốt thời gian thực hiện bất kỳ hoạt động tình dục nào. Đồng ý với một hoạt động tình dục không có nghĩa là đồng ý cho bất kỳ hoạt động tình dục nào khác. Đồng ý thực hiện hoạt động tình dục với một người không có nghĩa là đồng ý thực hiện một hoạt động tình dục với một người khác, hoặc với cùng một người vào một dịp khác. Sự đồng ý có thể được rút lại vào bất cứ lúc nào.

Một người phải nói hoặc làm điều gì đó để truyền đạt sự đồng ý của họ. Sự đồng ý có thể được truyền đạt bằng lời nói hoặc bằng cử chỉ.

Luật pháp công nhận một số tình huống mà trong đó không có sự đồng ý, bao gồm nếu người đó:

  • bất tỉnh
  • đang ngủ
  • bị ảnh hưởng bởi ma túy và rượu đến mức họ không có khả năng đồng ý
  • tham gia vào hoạt động tình dục vì vũ lực, sợ bị vũ lực hoặc sợ bị tổn hại nghiêm trọng cho bản thân hoặc người khác, hoặc vì họ bị đe dọa hoặc ép buộc phải đồng ý.
  • bị lừa tham gia vào hoạt động tình dục bởi thủ đoạn lừa gạt nghiêm trọng hoặc không có khả năng đồng ý ví dụ như do suy giảm nhận thức.

Trong tố tụng hình sự đối với tội phạm về tình dục, bên truy tố phải đưa ra bằng chứng không còn nghi ngờ nào nữa về việc người khiếu nại không đồng ý với hoạt động tình dục và người bị buộc tội biết rằng không có sự đồng ý. Người bị buộc tội được coi như là họ biết về việc không có sự đồng ý nếu:

  • họ nhận thức thực tế là không có sự đồng ý
  • họ đã thiếu thận trọng về vấn đề đồng ý
  • bất kỳ tin tưởng không có cơ sở hợp lý nào của người bị buộc tội khi cho rằng người kia đồng ý trong tình huống đó.

Sự tin tưởng đối với việc đồng ý quan hệ tình dục là không có cơ sở hợp lý nếu người bị buộc tội, trong một thời gian hợp lý trước đó hoặc tại thời điểm diễn ra hoạt động tình dục, đã không nói hoặc làm bất cứ điều gì để tìm hiểu xem người kia có đồng ý hay không. Có một ngoại lệ đối với yêu cầu này nếu người bị buộc tội có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc suy giảm nhận thức đáng kể.

Luật mới về sự đồng ý bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 2022. Sự đồng ý liên quan đến tội phạm tình dục hiện được điều chỉnh ở Phần 3, Phân đoạn 10, Tiểu phân đoạn 1A của Crimes Act 1990. Những điều luật trong tiểu phân đoạn mới sẽ áp dụng cho các tội danh 'hành vi tình dục', 'đụng chạm tình dục' và 'tấn công tình dục' (và các dạng hành vi nghiêm trọng hơn)

Đảm bảo bạn được sự đồng ý của người khác là một quá trình giao tiếp liên tục. Chiến dịch Make No Doubt của Chính phủ NSW khuyến khích các cuộc trò chuyện tích cực về sự đồng ý tình dục.

Dịch vụ hỗ trợ bạo lực tình dục

Hỗ trợ có sẵn nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đã gặp phải bạo lực về tình dục.

Nếu bạn cần thông dịch viên hoặc dịch vụ dịch thuật, hãy gọi dịch vụ thông và phiên dịch (TIS National) qua số 131 450. Dịch vụ này miễn phí.

1800RESPECT

Gọi 1800 737 732

1800RESPECT cung cấp hỗ trợ 24/7 cho những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực về tình dục, bao gồm lập kế hoạch an toàn, tư vấn, thông tin và giới thiệu đến các dịch vụ khác.

Đường dây Trợ giúp nạn nhân bị Bạo lực về Tình dục NSW

Gọi 1800 424 017

Đường dây Trợ giúp nạn nhân bị Bạo lực về Tình dục NSW cung cấp hỗ trợ 24/7 cho bất kỳ ai ở NSW bị ảnh hưởng từ sự tấn công tình dục (bao gồm bạn bè, gia đình và người hỗ trợ).

Immigrant Women’s Speakout Association

Gọi (02) 9635 8022

Hiệp hội cung cấp thông tin và giới thiệu đến các dịch vụ khác cho phụ nữ nhập cư và tị nạn ở NSW.

Gọi cho National Relay Service qua số 1300 555 727 nếu bạn bị khiếm thính hoặc bị khó nghe.

Last updated:

30 Jun 2022

We will use your rating to help improve the site.
This field is required
Please don't include personal or financial information here
This field is required
Please don't include personal or financial information here

We acknowledge Aboriginal people as the First Nations Peoples of NSW and pay our respects to Elders past, present, and future. 

Informed by lessons of the past, Department of Communities and Justice is improving how we work with Aboriginal people and communities. We listen and learn from the knowledge, strength and resilience of Stolen Generations Survivors, Aboriginal Elders and Aboriginal communities.

You can access our apology to the Stolen Generations.

Top Return to top of page Top