Sexual consent in Filipino

Sekswal na pagpayag

Kung ikaw o ang isang kilala mo ay nasa bingit ng panganib, tawagan ang Pulisya sa Triple Zero (000).


Mga batas ng pagpayag sa NSW

Sa NSW, ang pagpayag ay batayang bahagi ng batas sa sekswal na pagkakasala. Ang sekswal na pagkakasala ay nangyayari kapag ang isang tao ay hindi pumayag sa isang sekswal na akto, kabilang ang pakikipagtalik o sekswal na paghipo.

Ang isang tao ay pumapayag sa isang sekswal na aktibidad kung, sa oras ng sekswal na aktibidad, siya ay malaya at kusang sumang-ayon sa sekswal na aktibidad.

Ang pagpayag ay dapat naroroon sa bawat pagkakataon, dapat ding magbigay ng pagpayag  para sa tagal ng anumang sekswal na akto. Ang pagpayag sa isang akto ay hindi nangangahulugan na ang pagpayag ay ibinibigay sa anumang iba pang akto. Ang pagpayag sa isang sekswal na akto sa isang tao ay hindi nangangahulugan na ang pagpayag ay ibinibigay din sa sekswal na akto sa ibang tao, o sa parehong tao sa ibang pagkakataon. Maaaring bawiin ang pagpayag anumang oras.

Ang isang tao ay dapat magsabi o gumawa ng isang bagay upang ipahayag ang kanyang pagpayag. Ang pagpayag ay maaaring ipahayag sa mga salita o kilos.

Kikilalanin ng batas ang ilang kalagayan kung saan walang pagpayag, kabilang kung ang tao:

  • ay walang malay
  • ay natutulog
  • ay sobrang apektado ng droga at alak na hindi niya kayang magbigay ng pagpayag
  • nakikilahok sa sekswal na aktibidad dahil pinuwersa, natakot sa puwersa, o natakot sa malubhang pinsala sa kaniyang sarili o sa ibang tao, o dahil siya ay, tinakot o pinilit na pumayag
  • ay nalinlang na lumahok dahil sa matinding panloloko o walang kakayahang pumayag dahil, halimbawa, sa kapansanan sa pag-iisip.

Sa mga kriminal na paglilitis ng mga sekswal na pagkakasala, dapat patunayan ng taga-uusig nang walang makatwirang pagdududa na ang nagrereklamo ay hindi pumayag sa sekswal na aktibidad at alam ng taong akusado na walang pahintulot na ibinigay. Ituturing na alam ng akusado na walang pahintulot kung:

  • mayroon siyang tunay na kaalaman na walang pahintulot
  • siya ay walang ingat sa isyu ng pagsang-ayon
  • anumang paniniwala ng taong akusado na ang kabilang tao ay sumang-ayon ay hindi makatwiran sa mga pangyayari.

Ang paniniwala na may pagpayag ay hindi makatwiran kung sa loob ng makatwirang oras bago o sa mismong oras ng sekswal na aktibidad, ang taong akusado ay hindi nagsabi o gumawa ng anuman upang malaman kung ang kabilang tao ay pumayag. May eksepsyon sa kahingiang ito kung ang taong akusado ay may matinding kapansanan sa kalusugan ng isip o pag-iisip.

Ang mga bagong batas tungkol sa pagpayag ay nagsimula noong ika-1 ng Hunyo 2022. Ang pagpayag kaugnay ng mga sekswal na pagkakasala ay pinangangasiwaan na ngayon sa Bahagi 3, Dibisyon 10, Subdibisyon 1A ng Crimes Act 1900. Nalalapat ang bagong subdibisyon sa mga pagkakasala ng 'sekswal na akto', 'sekswal na paghipo' at 'sekswal na pag-atake' (at ang malubhang mga bersyon ng mga ito).

Ang pagtiyak na mayroon kang pagpayag ng kabilang tao ay isang patuloy na proseso ng komunikasyon. Hinihikayat ng kampanya ng Pamahalaan ng NSW na Make No Doubt ang mga positibong pag-uusap tungkol sa sekswal na pagpayag.

Mga serbisyo ng suporta sa karahasang sekswal

May makukuhang suporta kung ikaw o ang iyong kakilala ay nakaranas ng karahasang sekswal.

Kung kailangan mo ng interpreter o serbisyo sa pagsasalinwika, tawagan ang Translating and Interpreting Service (TIS National)  sa 131 450. Walang bayad para sa serbisyong ito.

1800RESPECT

Tumawag sa 1800 737 732

Ang  1800RESPECT ay nagbibigay ng 24/7 na suporta sa mga taong naapektuhan ng karahasang sekswal, kabilang ang pagpaplano sa kaligtasan, pagpapayo, impormasyon, at pagsangguni.

Helpline ng Karahasang Sekswal sa NSW

Tumawag sa 1800 424 017

Ang NSW Sexual Violence Helpline ay nagbibigay ng 24/7 na suporta para sa sinuman sa NSW na naapektuhan ng sekswal na pag-atake (kabilang ang mga kaibigan, pamilya at mga tagasuporta).

Immigrant Women's Speakout Association

Tumawag sa (02) 9635 8022

Ang Association ay nagbibigay ng impormasyon at mga pagsangguni para sa mga kababaihang migrante at refugee sa NSW.

Tumawag sa National Relay Service at 1300 555 727 kung ikaw ay bingi o mahina ang pandinig. 

Last updated:

30 Jun 2022

We will use your rating to help improve the site.
This field is required
Please don't include personal or financial information here
This field is required
Please don't include personal or financial information here

We acknowledge Aboriginal people as the First Nations Peoples of NSW and pay our respects to Elders past, present, and future. 

Informed by lessons of the past, Department of Communities and Justice is improving how we work with Aboriginal people and communities. We listen and learn from the knowledge, strength and resilience of Stolen Generations Survivors, Aboriginal Elders and Aboriginal communities.

You can access our apology to the Stolen Generations.

Top Return to top of page Top